Regulamin serwisu Okeno.pl

OKENO.PL znajdujący się pod adresem internetowym https://okeno.pl jest nowoczesnym serwisem o zasięgu ogólnopolskim, w którym Użytkownicy mogą zamieszczać bezpłatne ogłoszenia oraz oferty sprzedaży.
Serwis OKENO.PL jest podzielony na kategorie, wśród których każda osoba znajdzie dla siebie właściwą pozycję. Dotyczy to w szczególności sprzedających i kupujących, pracodawców i pracowników, świadczących usługi i poszukujących zleceń. Tworząc darmowy portal ogłoszeniowy chcieliśmy zapewnić wyszukiwanie ofert nie tylko na poziomie województwa, ale również na poziomie danej miejscowości. Opcja ta pozwala znaleźć oferty pochodzące zarówno od osób prywatnych z okolicy oraz od sprzedawców ogólnopolskich świadczących usługę wysyłki produktu. Zapraszamy do korzystania z serwisu OKENO.PL.

Informacje prawne i definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu, prowadzonego pod adresem internetowym: https://okeno.pl.

 2. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615, 1823) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

 3. Usługodawcą (także Operatorem Serwisu) jest firma OKENO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000701615, REGON 368625918, NIP 9462674708, która prowadzi bieżącą obsługę Serwisu.

 4. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Rok: 2004. Numer: 171. Pozycja: 1800z późn.zm.). Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób.

 7. Regulamin i Polityka prywatności Serwisu udostępniane są nieodpłatnie, na trwałym nośniku - celem zapoznania się z ich treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem świadczenia usług Serwisu na rzecz Usługodawcy.

 8. Korzystanie z usług Serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.

 9. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18. Niektóre usługi i funkcje Serwisu są dostępne jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.

 10. Konto Użytkownika [Konto], to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem (adres e-mail) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym pełne korzystanie z oferty Serwisu. Użytkownik ma do wyboru 3 metody utworzenia konta:

  1. za pomocą konta w aplikacji Facebook. W przypadku użycia tej metody Serwis OKENO.PL otrzyma następujące uprawnienia: Twój profil publiczny i adres e-mail.

  2. za pomocą konta Google. W tym przypadku Serwis OKENO.PL prosi o pozwolenie na: Wyświetlanie adresu e-mail, Wyświetlanie podstawowych informacji o Twoim profilu

  3. tworząc konto w Serwisie OKENO.PL. W tym przypadku należy podać nick, adres email oraz hasło. Na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy aktywować.

 11. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest nieodpłatne. Użytkownik ma prawo nadto do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie za pośrednictwem adresu mailowego: pomoc@okeno.pl.

 12. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje w szczególności usługi:

  1. możliwość otrzymywania informacji newsletter, dla subskrybentów tej usługi,

  2. tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,

  3. przeglądania, odpowiadania na ogłoszenia innych użytkowników, oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami,

  4. bieżącej informacji o wydarzeniach, np. konferencjach lub zebraniach, projektach, konkursach, plebiscytach przygotowanych dla użytkowników z określonymi uprawnieniami poprzez pocztę elektroniczną,

  5. wystawiania ocen i opinii innym użytkownikom Serwisu.

 13. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z usług Serwisu. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Zamawiając usługi Serwisu, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy na czas nieokreślony. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu następuje w chwili dokonania poprawnej i kompletnej rejestracji w Serwisie.

 15. Dane – treści, w szczególności dane, informacje, zdjęcia, wpisy, które Użytkownik umieszcza w Serwisie. Dane to również dane osobowe.

 16. Językiem Regulaminu i umów między Usługodawcą a Użytkownikami jest język polski.

 17. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. [System Serwisu]

 18. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.

Rejestracja i zamówienia usług Serwisu.

 1. Przeglądanie Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

 2. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu polegająca na wystawieniu ogłoszenia w podstawowej formie nie wymaga rejestracji. W tym wypadku by zarządzać ogłoszeniem niezbędny jest podanie adresu email, na który Użytkownik otrzyma prośbę o potwierdzenie dodania ogłoszenia, a w późniejszej fazie wiadomość e-mail pozwalającą na zarządzanie dodanym ogłoszeniem. Przed upływem ważności ogłoszenia może zostać wysłana wiadomość przypominająca o zbliżającym się terminie.

 3. By w pełni móc korzystać z usług Serwisu wymagana jest nieodpłatna rejestracja w Systemie informatycznym Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto, podaje nick, adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa dobrowolne oświadczenia o akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, odnośnie przetwarzania danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych. Inne metody tworzenia kont w systemie opisane zostały w § 1 pkt 10, niniejszego Regulaminu.

 4. Niektóre opcje Serwisu są płatne. W każdym przypadku o wysokości opłat Użytkownik Serwisu jest informowany podczas tworzenia i edycji ogłoszenia w Serwisie.

 5. Płatności za dodatkowe usługi Serwisu dokonywane są zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu w punkcie: Opcje dodatkowe.

 6. Płatności za usługi w Serwisie pobierane są z góry, za pośrednictwem szybkich przelewów on-line obsługiwanych przez firmę Payu.pl oraz Przelewy24.

 7. Regulamin płatności realizowanych przez firmę Payu.pl dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy

 8. Regulamin płatności realizowanych za pośrednictwem Przelewy 24 dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

 9. Usługodawca pobiera opłatę prowizyjną w wysokości 2% całościowej ceny sprzedaży.

 10. Usługodawca obciąża również Sprzedawcę opłatą prowizyjną za realizację płatności poprzez Przelewy 24 zgodnie z tabelą opłat i prowizji dostępnej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/oferta/tabela-prowizji-i-oplat.

 11. Użytkownik może poprzez wyrażenie odrębnych zgód, zaznaczanych na stronach Serwisu przystąpić do programu newsletter, programu usług marketingowych i reklamowych, oraz innych usług proponowanych przez Serwis.

 12. Użytkownik zarejestrowany posiadając określone uprawnienia posiada dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu i do pełnej Oferty Serwisu. Użytkownik niezarejestrowany ma status „Gość” i ma prawo do przeglądania zawartości Serwisu oraz korzystania z usług Serwisu niewymagających rejestracji.

 13. Rejestracja odbywa się online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok poprzez: https://okeno.pl/ i formularz pojawiający się po naciśnięciu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu tej strony internetowej o nazwie: „rejestracja”.

 14. Usługodawca uznaje rejestrację za prawidłową, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane we właściwym formularzu dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Usługodawca nie potwierdzi rejestracji i nie utworzy Konta.

 15. W trakcie rejestracji, Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 16. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Usługodawca, firma OKENO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000701615, REGON 368625918, NIP 9462674708, która prowadzi bieżącą obsługę Serwisu.

 17. Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa

 18. Administrator danych osobowych stwierdza, że przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 19. Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.

 20. Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

 21. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty email, na adres: pomoc@okeno.pl lub z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem abi@okeno.pl

 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.

 23. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby sukcesywnie powiększała się ilość usług objętych Ofertą Serwisu, a Użytkownik nie będzie z tego tytułu bez swojej wiedzy i akceptacji ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Informacja o prawie do odstąpienia.

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.

 2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy, OKENO S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, lub pocztą elektroniczną:: pomoc@okeno.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Usługodawca.

Odpowiedzialność i jej wyłączenia.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za działanie siły wyższej, w szczególności: pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, huraganu lub podobnej katastrofy naturalnej, wojny, napaści, rewolucji, powstania, konfiskaty, działalności terrorystycznej, nacjonalizacji, sankcji, blokady, embargo, sporów związkowych, strajku, przerwy lub awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usługach telekomunikacyjnych;

  2. za Dane w całości lub części, umieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności za wystawione opinie i komentarze innym Użytkownikom Serwisu;

  3. za niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników;

  4. za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu Użytkownika;

  5. za włamania hakerskie do Systemu Serwisu i wynikłe z tego tytułu szkody;

  6. za spory powstałe między Użytkownikiem a osobą trzecią;

  7. za ograniczenia techniczne niezależne od Usługodawcy;

  8. za szkody powstałe na skutek dokonanej przez Użytkownika lub za jego zgodą - integracji z serwisem OKENO oprogramowania zewnętrznego lub zewnętrznych aplikacji;

 2. Usługodawca w miarę swoich możliwości starać się będzie weryfikować umieszczane w Serwisie przez Użytkowników dane oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.

 3. Usługodawca informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 4. wszelkie wpisy, komentarze opinie i treści wprowadzone przez Użytkownika są tylko i wyłącznie publikacjami Użytkownika i w żaden sposób nie są i nie mogą być łączone z firmą OKENO S.A., jej Właścicielami lub pracownikami.

 5. Firma OKENO S.A. nie ingeruje w treść wpisów, komentarzy i opinii publikowanych przez Użytkowników, chyba że naruszają one przepisy prawa i sprzeczne są z niniejszym Regulaminem.

 6. Warunki zwrotów, gwarancji, reklamacji oraz odpowiedzialności prawnej za oferowane usługi i towary ponosi Sprzedający. OKENO S.A. nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Sprzedawca a Kupującym, nie uczestniczy również w sporach pomiędzy nimi.

Zapisy uzupełniające.

 1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:

  1. za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika;

  2. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;

  3. Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnej zmiany Regulaminu, np. wprowadzenie odpłatnej usługi.

  4. w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 2. Usługodawca nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera lub innego urządzenia albo przeglądarki internetowej. System Serwisu ma charakter responsywny.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej poprzez Serwis.

 4. Usługodawca zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.

 5. Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Usługodawcy.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu: http://okeno.pl/

 7. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Prace związane z modyfikacją Serwisu nie mają wpływu na Dane Użytkowników.

 8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

 9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

 10. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy odnośników do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 9 i pkt 10.

 11. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników albo inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

 12. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy lub innych Użytkowników treści szkalujących, obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób naruszających godność i dobre imię osoby trzeciej.

 13. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie poprzez Konto, Dane, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Usługodawcy lub do innych Użytkowników treści i opinii naruszających w jakikolwiek sposób przepisy prawa.

 14. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność.

 15. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia Usługodawcy w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich lub licencji do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

 16. Użytkownik zawierając Umowę, niniejszym udziela Usługodawcy wyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;

  2. w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

 17. Usługodawcy jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności akty prawne wymienione w Regulaminie.

 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

 20. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).